12 April 2015

Fødselsmeldinger for medlemmer av kongefamilien i Oslo byarkiv (Birth reports for members of the royal family in the Oslo City Archives)

Fødelsmeldingen for Erling Sven Lorentzen, 1923.

Jeg besøker fra tid til annen – men dessverre ikke ofte nok – Oslo byarkiv, populært kalt byens «hukommelse». Som historiker og slektsforsker er arkivet et eldorado av skatter – noen kjente, mens andre venter på å bli oppdaget. Arkivet har for eksempel nær 800 hyllemeter med kommunale folketellinger fra Kristiania og Aker, hovedsaklig fra perioden 1899 til 1954. De fleste av disse er tilgjengelige på byarkivets lesesal. I tillegg finner man valg- og skattemanntall, fødsels- og dødsfallsmeldinger, skoleprotokoller, branntakster og byggesaksarkiver, fotosamlinger og saker behandlet i bystyre og formannskap. Og mye, mye mer. [See the end of the article for an English summary.]

Kommunale folketellinger

Jeg har jobbet mye med de kommunale folketellingene for å finne ut mer informasjon om mine slektninger, som for eksempel oldefar Torkild Ekelis to brødre Even og Hermann. Det samme med slekt på min kones side. Og de kommunale folketellingene var kjekt å kunne ty til at det viste seg at familielisten for kongehuset manglet da folketellingen 1910 ble publisert 1. desember 2010. Da sendte byarkivet meg en kopi av familielisten for den kommunale 1909-tellingen i stedet. Sørvisen byarkivets ansatte har vist har vært upåklagelig.

Fødselsmeldinger

Jeg har allerede nevnt fødselsmeldingene man kan finne i arkivet. De er en verdifull kilde da de ikke bare angir nøyaktig fødselstidspunkt (ikke bare dato), men også sted for fødselen samt foreldrenes bopel (som kan være verdifull informasjon hvis tidspunktet for hendelsen er mellom kommunale og nasjonale folketellinger) i tillegg til informasjon om fødselens forløp. Fødselsmeldingene er interessante å skrive om både fordi de gir verdifull historisk informasjon og også som eksempler på hva man kan finne i byarkivet (ikke alt finnes på nettet, man må grave!).

I Oslo byarkiv kan man nemlig lete opp fødselsmeldingene som jordmoren sendte til helserådet i Oslo (eller Aker). Meldingene er ordnet etter dato, for Oslo dekkes perioden 1898 til 1988, både i original og på mikrofilm (det siste fra og med 1939). For Aker dekkes perioden fra 1902 til 1947. Dessuten kan man også bruke protokollene for Oslo fra 1898 til 1953 (sortert etter menighet og dato). I likhet med de kommunale folketellingene opererer man med 60 års klausul for innsyn.

De originale fødselsmeldingene, med rosa farge for guttene og blå farge for jentene (!), er selvsagt morsomst å bla igjennom. De inneholder mors og fars navn, bosted, sivil stand (gift/ugift), tidligere fødsler, mors helsetilstand og ev. opplysninger om fødselens forløp samt navn på jordmor og ev. lege(r). Hvis man forsker på en slekt og kun kjenner fødselsdagen og -året for den man leter etter, så er fødselsmeldingen en uvurderlig kilde, da man ved hjelp av den oppgitte bostedsadressen lettere kan finne ut hvilken kirke vedkommende er døpt i og dermed få fatt i flere genealogiske detaljer.

Fødselsmeldingene for medlemmer av kongefamilien

Fødselsmeldingen for Johan Martin Ferner (opprinnelig med etternavnet Jacobsen).

Jeg har denne gangen brukt nåværende eller avdøde medlemmer av kongefamilien som eksempler. For ordens skyld nevner jeg at det er gjort et skille mellom begrepene «kongehuset» og «kongefamilien». Ifølge kongehusets nettside består kongehuset av kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra (dvs. de som har forstavelsen majestet eller kongelig høyhet foran tittelen), mens kongefamilien «omfatter i tillegg Prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, Prinsesse Märtha Louise, Ari Mikael Behn, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn, Prinsesse Astrid, fru Ferner og Erling Sven Lorentzen.» Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen og Johan Martin Ferner var med andre ord også regnet som medlemmer av kongefamilien så lenge de levde.

Fødselsmeldingen for prinsesse Ragnhild.

Da jeg besøkte byarkivet i slutten av november 2014, var hovedformålet å jobbe mer med Ekeli-slekten min. Men jeg bestilte også frem de aktuelle arkivboksene for de medlemmene av kongefamilien som ble født i Oslo (eller Aker) før 1954, dvs. Erling Sven Lorentzen, f. 1923, Johan Martin Ferner (1927–2015), prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen (1930–2012), prinsesse Astrid, fru Ferner, f. 1932 og sist, men ikke minst dronning Sonja, f. Haraldsen, f. 1937.

Fødselsmeldingen for prinsesse Astrid.

Nå er vel det meste kjent om kongefamiliens fødsler, i hvert fall de som er født inn i kongefamilien. Men fødselsmeldingene tjener likevel som gode eksempler på hva man kan finne i byarkivet og hva meldingene kan gi av informasjon. Og det er ikke uviktig at fødselsmeldingene, som primærkilder, bekrefter opplysningene man har fått på annen måte tidligere. For prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid ble også det nøyaktige fødselstidspunktet gjort kjent gjennom pressemelding fra hoffet og for prinsesse Astrid sin del også gjennom kunngjøring i Norsk Lovtidend. Men når det gjelder Erling Lorentzen og Johan Martin Ferner er vel ikke alle detaljene så kjente utover den nærmeste familiekretsen.
For prinsesse Astid sin del ble det nøyaktige fødselstidspunktet også oppgitt i kunngjøringen i Norsk Lovtidend. Så detaljert var ikke kunngjøringen av prinsesse Ragnhilds fødsel, men i oppslaget i Aftenposten 10. juni 1930 nr. 291 stod det at hun ble født kl. 15.10 dagen i forveien.

Fødselsmeldingen som mangler

Men hva med dronning Sonjas fødselsmelding? Jeg kunne ikke finne spor av den i arkivboksen for Oslo helsearkiv. Nå inneholdt arkivboksen for 1937 «et salig rot», men ikke verre enn at fødselsmeldingene startet i september og ikke januar. Jeg satte meldingene i sin naturlige orden igjen, men fant uansett ikke meldingen for Sonja født 4. juli, og jeg lette for sikkerhets skyld et godt stykke før og etter denne datoen. Så viste det seg, etter en e-postutveksling med seksjonsleder Cecilie Lintoft i byarkivet 21. og 22. januar 2015, at jeg – selv om jeg egentlig visste bedre – hadde glemt at selv om dronning Sonja ble født på Røde Kors-klinikken på Frogner i Oslo, så var jo Vinderen, der familien Haraldsen var bosatt på den tiden, i Aker kommune og ikke i Oslo. Aker ble jo slått sammen med Oslo først fra 1. januar 1948. Jeg hadde ikke anledning til å besøke byarkivet der og da, så Lintoft var behjelpelig med å lete frem arkivboksen fra Aker helseråd for meg. Det viste seg at det ikke var spor av fødselsmeldingen for Sonja der heller. I e-post av 23. januar 2015 skrev Lintoft: «I går var jeg nede i Aker Helseråd og lette etter Sonja (4.7.1937). Men hun var faktisk ikke å finne der heller. Dokumentene er ordnet etter måned - jeg hadde ikke tid til å se på alle mappene for juli måned, men jeg tittet raskt på de for primo juli, samt de siste i mappen for juni. Så da kan vi lure: Er dokumentet feillagt? Rotet bort og forsvunnet? Stjålet? Konfiskert? Som du skjønner av det forrige svaret mitt tipper jeg ett av de to første alternativene, men noen fasit har jeg jo ikke. » I «det forrige svaret» hun viser til, hennes e-post av 22. januar 2015, skrev hun at «[… ] det er ikke så lett å svare på hvorfor den ikke var å finne. Vi er dessverre kjent med at dokumenter som har vært gjennomgått på lesesalen noen ganger havner på feil sted når de blir lagt på plass igjen. Dette finner vi i så fall ikke ut før de tilfeldigvis dukker opp igjen på et annet sted, eller hvis vi har bruk for dokumentet og begynner å lete etter det. En annen erfaring er at arkivserier som avleveres til oss slett ikke alltid er fullstendige når de ankommer, dessverre.»

Man skal kanskje ikke gjøre så mye ut av dette «arkivmysteriet». Jeg er enig i at de to første alternativene, at arkivstykket er feillagt eller rotet bort, er mer sannsynlig enn de to siste, at arkivstykket skulle være stjålet eller konfiskert. Vedrørende det siste alternativet så ville det jo være merkelig hvis dronningen, som er født borgerlig, blir gitt strengere personvern, enn hennes svigerinner, som var født inn i kongefamilien. Jeg håper uansett at fødselsmeldingen dukker opp en vakker dag!

Hvis noen skulle lure, så ble dronning Sonja født på Røde Kors Klinikk på Frogner søndag 4. juli 1937 kl. 20.30, jf. Randi Bratteli/Sissel Lange-Nielsens bok «Sonja. Norges kronprinsesse», Oslo: Aschehoug, 1983, s. 18.

Personvern

Fødselsmeldingene i Oslo Helseråd er som nevnt over klausulert for 60 år. For alle de ovennevnte nåværende eller tidligere medlemmene av kongefamilien er fødselsmeldingene offentlig tilgjengelige. Fødselsmeldingene inneholder etter min mening ikke noe av sensitiv art, og det meste, om ikke alt, er kjent fra før av. Jeg mener derfor at tilstrekkelig personvernhensyn er tatt, men valgte likevel å kontakte hoffet samt Erling Lorentzen og Johan Martin Ferner for å høre om det var i orden å publisere meldingene ved leilighet. Alle parter overlot med ulike formuleringer spørsmålet til mitt eget skjønn (Johan Martin Ferner svarte via sin sønn Alexander Ferner per e-post 21. desember 2014 at «har De lyst får De lov»).

Offentliggjøring

Andre arbeidsoppgaver har gjort at jeg ikke har prioritert å skrive denne bloggartikkelen før nå. Fødselsmeldingen for Johan Martin Ferner ble for øvrig inkludert i bloggartikkelen jeg skrev om hans bortgang 24. januar 2015.

English summary

This blog article deals with the material one can find in the Oslo City Archives with a special focus on the birth reports to Oslo (or Aker*) Health Council. The birth report (sent by the midwife to the health council in question) contains the mother's and father's names, address, marital status, former births, mother's health condition and often also details about the course of birth as well as the name of the midwife and the doctor(s) if called. If you are researching a specific family and only know the birth date and year for the one you are looking after, the birth report is an invaluable source, because with the given place of living, one can more easily find out which church the person in question is baptised and thus find even more genealogical details.

In the blog article the birth reports for Erling Sven Lorentzen, b. 1923, Johan Martin Ferner (1927–2015), Princess Ragnhild Mrs. Lorentzen (1930–2012) and Princess Astrid Mrs. Ferner, b. 1932, are presented. For unknown reasons the birth report for Queen Sonja, née Haraldsen, is missing from Aker Health Council's archives. Most likely the report has been mislaid.

*Oslo and Aker municipalities were merged to one from 1 January 1948.

Updated on Monday 13 April 2015 at 12.15 (typo corrected), last time updated on Monday 13 April 2015 at 21.00 (typo corrected).

No comments:

Post a Comment